Välkommen till årsmötet!

Årsmöte i föreningen Brain Athletics arrangeras måndagen den 17 juni kl 18-20 i Linneakyrkan, Linnégatan 35 i Göteborg.
Motioner skickas senast den 10 juni via mail till kjell.selander@brainathletics.se.
Anmäl dig gärna till mötet via samma mail.

Årsmöteshandlingar erhålles i samband med mötet.
Varmt välkommen!

Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma:
1. Upprop av ombud, fastställande av röstlängd.
2. Val av mötesfunktionärer:
a) ordförande
b) sekreterare
c) två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötesprotokollet d) två rösträknare
3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
4. Fastställande av föredragningslista för mötet.
5. Redovisning av verksamhetsberättelse.
6. Redovisning av ekonomisk berättelse.
7. Redovisning av revisionsberättelse.
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.
9. Beslut om verksamhetsinriktning.
10. Behandling av förslag från styrelsen.
11. Behandling av motioner.
12. Beslut om medlemsavgifter.
13. Val av föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande.
14. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen.
15. Val av övriga ledamöter till styrelsen.
16. Val av revisor(er) med personlig ersättare.
17. Val av ledamöter till valberedning, inklusive sammankallande.
Annat ärende än de som förekommer på ovanstående föredragningslista får ej behandlas på ordinarie årsmöte.

Lämna ett svar